facebook pixel

Fysieke aanwezigheidstest

De fysieke aanwezigheidstest is strikt een kwantitatieve test, te vinden op formulier 2555 pagina 2, deel III

Kwalificaties om te voldoen aan de fysieke aanwezigheidstest

Om te voldoen aan de vereisten voor de Physical Presence Test onder IRC Sec 911 moet u:

  • Een Amerikaans staatsburger of inwonende vreemdeling zijn en
  • Wees in een 'vreemd land' gedurende 330 volledige dagen (een volledige dag is een volledige periode van vierentwintig uur) in het buitenland van een fiscale opeenvolgende periode van 12 maanden en 365 dagen (366 schrikkeljaar).

Deze Fysieke Aanwezigheidstestperiode kan dus een niet-kalenderperiode (fiscale periode) omvatten, zoals bijvoorbeeld 21 april 20XX tot 20 april 20XX.

Alle volledige cyclusdagen van 24 uur die niet in een 'vreemd land' zijn doorgebracht, tellen niet mee voor de telling van 330 dagen,

Vreemd land gedefinieerd

Een 'buitenlands land' voor de doeleinden van de uitsluiting van buitenlandse verdiende inkomsten, IRC Sec 911 wordt gedefinieerd als elk gebied onder de soevereiniteit van een andere regering dan de Verenigde Staten.

'Buitenland' omvat geen schepen of vliegtuigen die in of boven internationale wateren reizen. Evenmin omvat 'buitenland' offshore-installaties die zich buiten de territoriale wateren van een individuele natie bevinden.

Bovendien omvat de term 'buitenlands land' het luchtruim en de territoriale wateren van het land, naast de zeebodem en de ondergrond van die onderzeese gebieden die grenzen aan de territoriale wateren van het graafschap waarover het volgens het internationaal recht exclusieve rechten heeft om de natuurlijke hulpbronnen te verkennen en te exploiteren .

De term 'vreemd land' omvat niet Antarctica of Amerikaanse bezittingen, zoals Puerto Rico, Guam, het Gemenebest van de Noordelijke Marianen, de Amerikaanse Maagdeneilanden en het eiland Johnston.

Redenen om de fysieke aanwezigheidstest te verkiezen boven de bonafide verblijfstest

De fysieke aanwezigheidstest wordt meestal gebruikt in jaren van overgang, dat wil zeggen, in zowel jaren van expatriëring van de VS naar het buitenland als repatriëring terug naar de VS

De Physical Presence Test biedt voordelen ten opzichte van Bona Fide Residence Test in deze overgangsjaren om de volgende drie hoofdredenen:

1) Dia dagen – indien de belastingplichtige tot het moment van expatriëring of repatriëring meer dan 330 volle dagen in de fiscale aaneengesloten periode van 12 maanden in het buitenland is geweest onder Physical Presence Test, is er gelegenheid om die 35 (36 schrikkeljaar) of minder dagen (365 (366 schrikkeljaar) opeenvolgende periode min de 330 dagen die nodig zijn om aan de test te voldoen) als diadagen om het totale aantal dagen in het buitenland te verhogen voor de berekening van de Physical Presence Test. Dit wordt bereikt door de belastingbetaler respectievelijk met die 35 (36 schrikkeljaar) of minder dagen terug (expatriëren) of vooruit (repatriëren) te schuiven. Daarom kan met behulp van de fysieke aanwezigheidstest de periode die wordt gedekt door de FEIE worden verlengd door gebruik te maken van de 35 (36 schrikkeljaar) of minder glijdende dagen in de jaren van expatriëring of repatriëring van een Amerikaans persoon om het bedrag van fractionele uitsluiting dat kan worden geclaimd te verhogen.

Het is daarom een ​​voorzichtige planning in de belastingjaren van expats en repatriëringen om het aantal dagen terug naar de VS te beperken, zodat deze potentiële 35 (36 schrikkeljaar) diadagen kunnen worden geoptimaliseerd om overtollige FEIE te verkrijgen. Dit resulteert in het FEIE-bedrag in dollars voor het belastingjaar / 365 (366 schrikkeljaar) dagen x 35 (36 schrikkeljaar) dagen = van toepassing van extra FEIE;

2) Factor van timing – in overgangsjaren van expatriate omvat het voldoen aan de Bona Fide Residence Test het wachten tot een volledig kalenderbelastingjaar verstrijkt na de datum van vertrek uit de VS en voorafgaand aan het indienen van de Amerikaanse inkomstenbelastingaangifte van dat jaar. Daarom kan het gebruik van de Physical Presence Test het mogelijk maken, als aan de kwalificaties wordt voldaan, vooraf een Amerikaanse belastingaangifte te doen, en

3) Geen Amerikaans verdrag inzake inkomstenbelasting/ non-discriminatieclausule – in gevallen waarin de belastingbetaler geen Amerikaans staatsburger is en geen in de VS gevestigde vreemdeling (houder van een groene kaart) die de nationaliteit heeft van een land dat een inkomstenbelastingverdrag heeft met de VS dat een non-discriminatieclausule bevat met behulp van de Physical Presence Test is de enige optie.

Lid en aanbevolen faculteit van

Lid en aanbevolen faculteit van